1. Księgarnia internetowa, działająca pod adresem www.bookszpan.pl, jest prowadzona przez Bookszpan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 01-942 Warszawa ul Kabaretowa 21,  zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000469077, której nadano numer NIP: 7010390532, numer REGON: 146774530 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1.505.950,00 złotych i zwana jest dalej “SPRZEDAWCĄ”.

2. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.bookszpan.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

3. Klient dokonujący zamówienia w księgarni internetowej www.bookszpan.pl zwany dalej „KLIENTEM” powinien wcześniej zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie www.bookszpan.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy, dowód potwierdzający zawarcie umowy – warunki wystawiania faktur elektronicznych

1. Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.bookszpan.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie www.bookszpan.pl.

2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e-mail.

4. Klient ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie „warunki dostawy”.

5. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie „warunki dostawy” i podczas składania zamówienia. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.

6. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLIENTA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Szczegółowe dane dostępne są na stronie „formy płatności”. Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie www.bookszpan.pl. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez spółkę PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez  Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, której nadano numer NIP: 779-23-08-495, numer REGON: REGON 300523444.

7. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie www.bookszpan.pl sprzedaż promocyjna obejmuje bądź ograniczoną ilość PRODUKTÓW bądź trwa przez określony czas lub obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

8. SPRZEDAWCA może wyrazić zgodę na udostępnienie KLIENTOWI faktury jako dowodu potwierdzającego zawarcie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres podany przez KLIENTA, co zwalnia SPRZEDAWCĘ z obowiązku doręczana KLIENTOWI faktury razem z PRODUKTEM.

§ 2. Modyfikacje w zamówieniu

Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA, KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony www.bookszpan.pl.

§ 3. Ceny

1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.

2. Ceny PRODUKTÓW podane w księgarni internetowej www.bookszpan.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują w księgarniach stacjonarnych SPRZEDAWCY. Ceny podane w księgarni internetowej www.bookszpan.pl nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi w księgarniach stacjonarnych SPRZEDAWCY. Ceny PRODUKTÓW mogą ulegać zmianie, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zamówienie KLIENTA dokonane przed datą wejścia w życie zmian cen lub warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.  

§ 4. Warunki realizacji zamówień

1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do sześciu dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia. Dni robocze, to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu dostawy i podany jest na stronie “sposoby dostawy”. Informacja o terminie wysyłki znajdująca się przy PRODUKTACH uwzględnia konieczność skompletowania wszystkich zamawianych PRODUKTÓW oraz ich dostępność.

3. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone następnego dnia roboczego. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji (kompletacji) po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub w przypadku zamówień, opłacanych przy odbiorze, po ich złożeniu.

4. W przypadku niedostępności zamówionych PRODUKTÓW w magazynie SPRZEDAWCY, SPRZEDAWCA zawiadamia o tym KLIENTA wysyłając stosowną wiadomość na podany przez KLIENTA adres e-mail. W przypadku braku decyzji KLIENTA co do realizacji zamówienia dyspozycja zwrotu gotówki zostanie wydana nie później niż 14 dni licząc od daty złożenia zamówienia. KLIENTOWI zostają zwrócone pieniądze, w sposób w jaki została dokonana płatność.
 

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie „zwroty i reklamacje”. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez umożliwienie KLIENTOWI wysyłki skanu oświadczenia na adres e-mail: kontakt@bookszpan.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: 01-942 Warszawa ul. Kabaretowa 21(sugerowany dopisek: odstąpienie od umowy z Bookszpan Sp z o.o.. księgarnia internetowa www.bookszpan.pl). SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. KLIENT pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy.

11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze lub przy użyciu karty prezentowej, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 6. Reklamacje wad PRODUKTÓW

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.
Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (I) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (II) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (III) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (IV) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (I) jest własnością osoby trzeciej, (II) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (III) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań.
– wymiany towaru na nowy;
– naprawy towaru;
– obniżenia ceny;
– odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
charakter wady – istotna czy nieistotna;
to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:
byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY
albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza reklamacji dostępnego na stronie „zwroty i reklamacje”. Pismo reklamacyjne KLIENT może wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail kontakt@bookszpan.pl.

11. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:
– naprawy towaru,
– wymiany towaru na nowy,
– obniżenia ceny towaru,
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

12. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres: 01-942 Warszawa ul. Kabaretowa 21 (dopisek: odstąpienie od umowy z Bookszpan Sp z o.o. księgarnia internetowa www.bookszpan.pl).

13. KLIENT w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Bookszpan Sp z o.o. 01-942 Warszawa ul. Kabaretowa 21.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT księgarni internetowej www.bookszpan.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie www.bookszpan.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

5. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej www.bookszpan.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie “Polityka prywatności”.

§ 8. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.bookszpan.pl

1. Strona internetowa www.bookszpan.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez Bookszpan.Sp z o.o. 01-942 Warszawa ul. Kabaretowa 21 i zwaną dalej również „Administratorem”.

2. Strona www służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.

3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

8. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny www.bookszpan.pl przez Klienta, umożliwiających:
zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
utrzymania sesji Klienta,
dostosowania witryny www.bookszpan.pl do potrzeb Klientów,
zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej,
tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny www.bookszpan.pl

9. Witryna www.bookszpan.pl może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam.

10. Księgarnia internetowa www.bookszpan.pl używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajduje się na stronie “Polityka Cookies”.

11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@bookszpan.pl lub listownie na adres Bookszpan Sp z o.o. 01-942 Warszawa ul. Kabaretowa 21.

12. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

13. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres kontakt@bookszpan.pl SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W przypadku nieuznania przez SPRZEDAWCĘ reklamacji, KLIENT, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Są to alternatywne metody rozstrzygania sporów (tzw. ADR). Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php].

2. KLIENT jest również uprawniony do skorzystania z platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Plaforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma oraz szczegółowe informacje na temat zasad i warunków rozwiązywania sporów z wykorzystaniem tego trybu są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 Zmiany regulaminu

1. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej www.bookszpan.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2018 r